Ån Ösan tar sin början i gränslandet mellan Falköping och Tidaholms kommuner och flyter vidare genom Skövde kommun där den mynnar ut i sjön Östen.

På sin väg tilltar ån i storlek och vattenföring genom att mindre vattendrag och diken ansluter. Landskapet i avrinningsområdet domineras av jordbruk, men här förekommer även områden med både barr- och lövskog. På sina håll har ån skurit djupt ner i marklagren och skapat branta ravinkanter, medan andra platser är flacka och rika på sten.

Ett litet fiskeskjul nära utloppet.

Ösan är ca 70 km och har en medelvattenföring på 4,7 kubikmeter/sekund och en höjdskillnad på 230 mellan källflöde och utlopp.

Ån ingår i Tidans avrinningsområde och är dess största biflöde. Åarna går samman i sjön Östen där Tidanån flyter vidare till sitt utlopp i Vänern genom Mariestad.

Forsen vid Ölstorps kvarn.

Ett antal gamla fördämningar med tillhörande kvarnar och kraftverk finns längs ån.